กรมการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 20 มิถุนายน 2557

SPONSORED LINKS
 

กรมการบินพลเรือน เปิดรับสมัครสอบเข้ารับราชการ จำนวน 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 20 มิถุนายน 2557

 

ข่าวรับสมัครสอบงานาชการ 2557  กรมการบินพลเรือ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ จำนวน 5 อัตรา โดยรายละเอียดในการเปิดรับสมัครสอบมีดังนี้

การเปิดรับสมัครสอบ

 • ผู้ที่สนใจสามารถสมัครสอบได้ทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://job.aviation.go.th

วันและเวลาที่เปิดรับสมัครสอบ

ตั้งแต่วันที่ 2 – 20 มิถุนายน 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์กราฟฟิก หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และ
 • ต้องเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ขึ้นไป ของ ก.พ.

กรมการบินพลเรือน

ตำแหน่งนักวิเทศสัมพันธ์  จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางภาษาอังกฤษ หรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ และ
 • ต้องเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ของ ก.พ.

ตำแหน่งนักประชาสัมพันธ์  จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชานิเทศศาสตร์ และ
 • ต้องเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ของ ก.พ.

ตำแหน่งวิศวกรโยธา (ด้านมาตรฐานสนามบิน)  จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมโยธา ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรโครงสร้าง และต้องไดรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมด้านโยธา หรือดานสิ่งแวดล้อม และ
 • ต้องเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ของ ก.พ.

ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า  จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมไฟฟ้า และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมดานไฟฟ้า และ
 • ต้องเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป ระดับปริญญาตรี ขึ้นไป ของ ก.พ.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 • ภายในวันที่ 10 กรกฎาคม 2557 ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ชั้น 1 อาคาร 10 ชั้น กรมการบินพลเรือน ซอยงามดูพลี ถนนพระราม 4 ทุ่งมหาเมฆ กทม. 10120 และทางเว็บไซต์ http://www.aviation.go.th หรือ http://job.aviation.go.th

>>>อ่านประกาศเพิ่มเติม…<<<SPONSORED LINKS

ข่าวเปิดสอบราชการที่น่าสนใจ

Comments

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


image