กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 12 -19 พฤษภาคม 2557

SPONSORED LINKS
 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 12 -19 พฤษภาคม 2557

 

ข่าวประกาศรับสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป 2557 ด้วยทางกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา โดยรายละเอียดในการเปิดรับสมัครสอบมีดังนี้

การเปิดสมัครสอบ

  • ผู้ที่สนใจสามารถสมัครสอบได้ด้วยตนเอง โดยขอและยื่นใบสมัครได้ที่ไดที่ลุมบริหารทรัพยากรบุคคล สํานักบริหารกลาง อาคาร 4 ชั้น 2 กรมตรวจบัญชีสหกรณ เทเวศร กรุงเทพมหานคร  โทร. 0 2280 2968

วัน และเวลาที่เปิดรับสมัครสอบ

ตั้งแต่วันที่ 12 – 19 พฤษภาคม 2557 ในวันและเวลาราชการ โดย ในวันที่ 19 พฤษภาคม 2557 รับสมัครถึงเวลา 15.30 น. 

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์

รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

  • ตําแหนง นักจัดการงานทั่วไป สังกัดฝายบริหารทั่วไป สํานักมาตรฐานการบัญชีและการสอบบัญชี จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหนง

  • ไดรับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอยางอื่นที่เทียบไดในระดับเดียวกัน

ลักษณะงาน

  • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการดูแลระบบการจัดเก็บ คนหาเอกสาร กลั่นกรอง ตรวจสอบ การทําลายหนังสือใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ.2526
  • ปรับปรุงเว็บไซตของหนวยงาน
  • ทําหนาที่เลขานุการในที่ประชุม ติดตอประสานงาน และแกปญหาขอขัดของในการปฏิบัติงานที่รับผิดชอบ
  • ดูแลโปรแกรมระบบงานสอบบัญชีในสวนที่เกี่ยวของกับงานในหนาที่และปรับปรุงขอมูลใหเปนปจจุบัน
  • ปฏิบัติหนาที่อื่นที่ไดรับมอบหมายหรือที่เกี่ยวของ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

  • วันที่  21 พฤษภาคม 2557 ทางเว็บไซต์ http://www.cad.go.th

>>>อ่านประกาศเพิ่มเติมที่นี่..<<<SPONSORED LINKS

ข่าวเปิดสอบราชการที่น่าสนใจ

Comments

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


image