กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครสอบพนักงานราชการ 6 ตำแหน่ง 48 อัตรา ตั้งแต่ 3 – 7 มีนาคม 2557

SPONSORED LINKS
 

กรมบังคับคดี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป จำนวน 6 ตำแหน่ง ได้แก่ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี,นักจัดการงานทั่วไป,เจ้าหน้าที่ธุรการ,เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,พนักงานเดินหมาย,ช่างไฟฟ้า รวม 48 อัตรา รายละเอียดในการรับสมัครมีดังนี้

การสมัครสอบ

 • ผู้ที่สนใจสามารถสมัครสอบได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job.led.go.th/ หัวข้อ “รับสมัครสอบพนักงานราชการ”

วัน เวลาที่เปิดรับสมัคร 

ตั้งแต่วันที่ 3 – 7 มีนาคม 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง

ตำแหน่งที่เปิดรับ

กลุ่มงานบริหารทั่วไป

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี  จำนวน 10 อัตรา

 • ค่าตอบแทน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี และวิชาบริหารธุรกิจ

กรมบังคับคดี

ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป จำนวน 7 อัตรา

 • ค่าตอบแทน 18,000 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาชาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางการจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทางการบริหารงานบุคคล ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ทางการพัฒนาทรัพยากรมนุษยืและองค์กร ทางการบริหารทรัพยากรมนุษย์และองค์กร

กลุ่มงานบริการ
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ จำนวน 15 อัตรา

 • ค่าตอบแทน 11,280 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :  ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางพาณิชยการ พาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ บัญชี เลขานุการ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี จำนวน 10 อัตรา

 • ค่าตอบแทน 11,280 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :  ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางพาณิชยการ พาณิชยกรรม บริหารธุรกิจ บัญชี เลขานุการ

ตำแหน่งพนักงานเดินหมาย จำนวน 3 อัตรา

 • ค่าตอบแทน 11,280 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :  ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

ตำแหน่งช่างไฟฟ้า จำนวน 3 อัตรา

 • ค่าตอบแทน 11,280 บาท
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง :  ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางไฟฟ้า ทางอิเล็กทรอนิกส์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

 • 19 มีนาคม 2557

>>> อ่านประกาศรับสมัครสอบที่นี่…SPONSORED LINKS

ข่าวเปิดสอบราชการที่น่าสนใจ

Comments

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


image