กรมศิลปากร เปิดรับสมัครพนักงานราชการทั่วไป 16 ตำแหน่ง หลายอัตรา ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม – 15 สิงหาคม 2556

SPONSORED LINKS
 

ข่าวเปิดสอบพนักงานราชการ 2556 ทางกรมศิลปากร เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  สังกัดกรมศิลปากร ครั้งที่ 1/2556 จำนวน 16 ตำแหน่ง ซึ่งมีรายละเอียดในการรับสมัครสอบดังนี้

การรับสมัครสอบ

ผู้ที่สนใจสามารถสมัครสอบได้ทางอินเตอร์เน็ต ทางเว็บไซต์ http://job.finearts.go.th/

วัน เวลาที่เปิดรับสมัครสอบ

ตั้งแต่วันที่ 15 กรกฎาคม 2556 ถึง วันที่ 15 สิงหาคม 2556 ตลอด 24 ชั่วโมงไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

1.) ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  สังกัด ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สํานักสถาปัตยกรรม

 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราค่าตอบแทน 15,960 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา

2.) ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ สังกัด กลุ่มคลังและพัสดุ สํานักบริหารกลาง

 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราค่าตอบแทน 15,960 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการบัญชีสาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

3.) ตำแหน่ง จิตรกร สังกัด กลุ่มจิตรกรรม สํานักช่างสิบหมู่ 

 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราค่าตอบแทน 15,960 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น  ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์ทางจิตรกรรม

4.) ตำแหน่ง นักโบราณคดี สังกัด อุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้ง บุรีรัมย์ สํานักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา

 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราค่าตอบแทน 15,960 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาด้านประวัติศาสตร์แหล่งโบราณคดี ประวัติศาสตร์โบราณคดีทางโบราณคดีหรือแหล่งทางวัฒนธรรม หรือ ทางประวัติศาสตร์ศิลปะ

5.) ตำแหน่ง บรรณารักษ์ สังกัด กลุ่มบริการทรัพยากรสารสนเทศ สํานักหอสมุดแห่งชาติ

 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราค่าตอบแทน 15,960 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางบรรณารักษศาสตร์ทางบรรณารักษศาสตร์และสารนิเทศศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ทางสารสนเทศศึกษา หรือทางสารนิเทศศาสตร์ หรือทางสารสนเทศศาสตร์

6.) ตำแหน่ง นาฏศิลปิน (โขน-ยักษ์) สังกัดกลุ่มนาฏศิลป์ สํานักการสังคีต 

 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราค่าตอบแทน 15,960 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางนาฏศิลป์

7.) ตำแหน่ง ดุริยางคศิลปิน (วิโอล่า) สังกัดกลุ่มดุริยางค์สากล สํานักการสังคีต

 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราค่าตอบแทน 15,960 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางดุริยางคศิลป์

8.) ตำแหน่ง คีตศิลปิน (ไทย) (หญิง) สังกัดกลุ่มดุริยางค์ไทย  สํานักการสังคีต

 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราค่าตอบแทน 15,960 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่น ที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง ทางคีตศิลป์

9.) ตำแหน่ง นายช่างประณีตศิลป์ (ด้านช่างไม้ประณีต) สังกัดกลุ่มประณีตศิลป์ สํานักช่างสิบหมู่

 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราค่าตอบแทน 20,490 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

 • ต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถและทักษะความชํานาญในงานด้านช่างไม้ประณีตไม่น้อยกว่า 12 ปี (โดยต้องมีหนังสือรับรองการทํางานจากนายจ้าง หรือ หน่วยงานซึ่งระบุถึงลักษณะงานที่ได้ปฏิบัติหรือมีการทดสอบทักษะเฉพาะบุคคลด้วยการทดลองปฏิบัติ)

กรมศิลปากร

10.) ตำแหน่ง นายช่างศิลปกรรม(ด้านช่างไม้แกะสลัก) สังกัดกลุ่มประณีตศิลป์ สํานักช่างสิบหมู่

 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราค่าตอบแทน 12,240 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์

11.) ตำแหน่ง นายช่างศิลปกรรม สังกัดอุทยานประวัติศาสตร์ กําแพงเพชร สํานักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย 

 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราค่าตอบแทน 12,240 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิจิตรศิลป์

12.) ตำแหน่ง นายช่างโยธา สังกัด อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย สํานักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย

 • จำนวน 2 อัตรา
 • อัตราค่าตอบแทน 12,240 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสํารวจ หรือสาขาวิชาการก่อสร้าง

13.) ตำแหน่ง นายช่างเขียนแบบ สังกัดกลุ่มอนุรักษ์โบราณสถานสํานักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา

 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราค่าตอบแทน 12,240 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาก่อสร้างสาขาวิชาเขียนแบบเครื่องกลสาขาวิชาโยธาหรือสาขาวิชาเทคนิคสถาปัตยกรรม

14.) ตำแหน่ง ช่างอาภรณ์ สังกัด กลุ่มนาฏศิลป์สํานักการสังคีต 

 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราค่าตอบแทน 12,240 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา

15.) ตำแหน่ง นายช่างไฟฟ้า สังกัดอุทยานประวัติศาสตร์ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สํานักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย

 • จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราค่าตอบแทน 12,240 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชีหรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

16.) ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี

 • สังกัดอุทยานประวัติศาสตร์ พนมรุ้ง บุรีรัมย์ สํานักศิลปากรที่ 12 นครราชสีมา  จำนวน 1 อัตรา
 • สังกัดอุทยานประวัติศาสตร์ ศรีสัชนาลัย สุโขทัย สํานักศิลปากรที่ 6 สุโขทัย จำนวน 1 อัตรา
 • สังกัดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ ไชยา สุราษฏร์ธานี สํานักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช จำนวน 1 อัตรา
 • สังกัดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติชุมพร สํานักศิลปากรที่ 14 นครศรีธรรมราช จำนวน 1 อัตรา
 • สังกัดพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนคร สํานักพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ จำนวน 1 อัตรา
 • สังกัดหอสมุดแห่งชาติชลบุรี สํานักศิลปากรที่ 5 ปราจีนบุรี จำนวน 1 อัตรา
 • อัตราค่าตอบแทน 12,240 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปีต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชีหรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบ

>>>อ่านประกาศรับสมัคร/รายละเอียดเพิ่มเติม<<<เกี่ยวกับการสมัครสอบพนักงานราชการทั่วไป กรมศิลปากรSPONSORED LINKS

Incoming search terms:

 • งานราชการบุรีรัมย์
 • งานราชการกำแพงเพชร
 • งานราชการกําแพงเพชร
 • สมัครงานราชการกำแพงเพชร
 • งานราชการ กําแพงเพชร
 • สมัครงานหอสมุดแห่งชาติ
 • งานราชการ กำแพงเพชร
 • หางานกําแพงเพชร
 • สมัครงานกําแพงเพชร
 • สมัครงานราชการ กำแพงเพชร

ข่าวเปิดสอบราชการที่น่าสนใจ

Comments

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


image