กรมสรรพากร เปิดรับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานภาษีสรรพากร,พนักงานภาษีสรรพากร รวม 26 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1 – 22 สิงหาคม 2556

SPONSORED LINKS
 

กรมสรรพากร กำลังประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานภาษีสรรพากร ตำแหน่งพนักงานภาษีสรรพากร รวม 26 อัตรา ซึ่งรายละเอียดในการรับสมัครมีดังนี้

การรับสมัครสอบ

กรมสรรพากรจะบสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ตที่เว็บไซต์ http://job.rd.go.th ตลอด 24 ชั่วโมง

วัน เวลาที่เปิดรับสมัครสอบ

ตั้งแต่วันที่ 1 – 22 สิงหาคม 2556 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานภาษีสรรพากร

  • จำนวน 5 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน คุณวุฒิปริญญตรี เดือนละ 15,960 บาท

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  • ปฏิบัติงานทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ ซึ่งมีลักษณะงานที่ปฏิบัติเกี่ยวกับการศึกษา วิเคราะห์  ออกแบบ และเขียนเกี่ยวกับชุดคำสั่งระบบ ชุดคำสั่งประยุกต์ การจัดและบริหารระบบสารสนเทศ ติดตั้งชุดคำสั่งสำเร็จรูป ปรับปรุง แก้ไขแฟ้มข้อมูล การดำเนินการเกี่ยวกับการกระทำความผิทดางคอมพิวเตอร์และธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการให้คำปรึกษาแนะนำ อบรม เกี่ยวกับวิทยาการคอมพิวเตอร์ด้านต่างๆ แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่วยเหลือผู้ใช้หากมีปัญหาจากการใช้งาน ติดตามความก้าวหน้าของเทคโนโลยีใหม่และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

ตำแหน่ง พนักงานภาษีสรรพากร

  • จำนวน 21 อัตรา
  • อัตราค่าตอบแทน วุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เดือนละ 9,960 บาท
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  • ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีสรรพากร พิมพ์หนังสือราชการ บันทึกข้อมูลลงในเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งปฏิบัติงานธุรการและงานสารบรรณ รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน และปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

กรมสรรพากร

ระยะเวลาในการจ้าง 
  • นับตั้งแต่วันที่จ้าง ถึง 30 กันยายน 2559

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

  • 3 กันยายน 2556 ทางเว็บไซต์  http://job.rd.go.th

>>>อ่านประกาศรับสมัครเพิ่มเติม<<<เกี่ยวกับสมัครงานราชการในตำแหน่งเจ้าพนักงานภาษีสรรพากร,พนักงานภาษีสรรพากร กรมสรรพากร SPONSORED LINKS

Incoming search terms:

  • นครราชสีมา รับสมัครเจ้าหน้าที่

ข่าวเปิดสอบราชการที่น่าสนใจ

Comments

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


image