กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานแรงงาน ตั้งแต่วันที่ 7 – 11 ตุลาคม 2556

SPONSORED LINKS
 

ข่าวรับสมัครพนักงานราชการ ทางกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 11 อัตรา และตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน จำนวน 9 อัตรา ซึ่งรายละเอียดในการรับสมัครสอบมีดังนี้

การเปิดรับสมัคร

ผู้ที่สนใจดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่  กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน  http://personnel.labour.go.th หรือขอรับใบสมัครได้ด้วยตนเองได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ ชั้น 12 กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน อาคารกระทรวงแรงงาน ถนน มิตรไมตรี เขตดินแดง กรุงเทพฯ

วัน เวลาที่เปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 7 – 11 ตุลาคม 2556 ในวันเวลาราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี

 • จำนวน 11 อัตรา
 • อัตราค่าตอบแทน 15,960 บาท

กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ระยะเวลาในการจ้าง

 • ตั้งแต่วันทำสัญญาจ้าง ถึง 30 กันยายน 2559

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี หรือเทียบได้ในระดับเดียวกันทางบัญชี พาณิชยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ ซึ่งได้ศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 •  ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับงานการเงิน บัญชี งบประมาณ และพัสดุ ตรวจสอบ วิเคราะห์รายงานทางการเงินของหน่วยงาน สนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค รวมทั้งประสานงาน รวบรวม และติดตามข้อมูล การเบิกจ่ายของหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานตามระบบการบริหารการเงิน การคลังภาครัฐของหน่วยงานมีประสิทธิภาพ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง เจ้าพนักงานแรงงาน

 • จำนวน 9 อัตรา
 • อัตราค่าตอบแทน 12,240 บาท

ระยะเวลาในการจ้าง

 • ตั้งแต่วันทำสัญญาจ้าง ถึง 30 กันยายน 2559

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • ผู้สมัครต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทุกสาขา หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

 • รวบรวมข้อมูล และจัดทำทะเบียนต่างๆ เกี่ยวกับงานด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • สนับสนุนการปฏิบัติงานด้านสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
 • บันทึกผลการปฏิบัติงานในคอมพิวเตอร์ระบบ On line
 • สรุปผลการปฏิบัติงาน และรายงานผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
 • งานธุรการ และงานสารบรรณ
 • ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

<<<รายละเอียดการรับสมัครเพิ่มเติม /ใบสมัครหน้าสุดท้าย>>> เกี่ยวกับการรับสมัครสอบ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ตำแหน่งเจ้าพนักงานแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานSPONSORED LINKS

Incoming search terms:

 • งานราชการลำพูน
 • งานราชการ ลําพูน

ข่าวเปิดสอบราชการที่น่าสนใจ

Comments

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


image