กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดสอบงานราชการ จำนวน3 ตำแหน่ง 9 อัตรา นักวิชาการสถิติปฏิบัติการ,นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ตั้งแต่วันที่ 10 – 31 ตุลาคม 2556

SPONSORED LINKS
 

สมัครงานราชการ 2556 ประกาศกรมส่งเสริมการเกษตร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ จำนวน 3 ตำแหน่ง 9 อัตรา ได้แก่ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ,ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ,ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ซึ่งรายละเอียดในการรับสมัครสอบมีดังนี้

การรับสมัครสอบ

ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสอบ ขอและยื่นใบสมัครพร้อมเอกสารหลักฐานด้วยตนเอง ณ ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้งกองการเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร ถนนพหลโยธิน แขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพฯโทร. 0-2579-3690

วัน เวลาในการเปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 10 – 31 ตุลาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 08.30 – 12.00 น.ภาคบ่าย เวลา 13.00 – 15.30 น.

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

ตําแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ

 • จํานวน 1 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน 13,300 – 14,630 บาท ทั้งนี้จะได้รับเงินเดือนเท่าใด ให้เป็นไปตามมติอ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 2 พฤษภาคม 2554

กรมส่งเสริมการเกษตร

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติทางสถิติทางสถิติประยุกต์หรือสาขาวิชาเศรษฐศาสตร์หรือสาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ทางประชากรศาสตร์
 • เป็นผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาคก.)ระดับปริญญาตรีของก.พ. แล้ว

ตําแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

 • จํานวน 3 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน 13,300 – 14,630 บาท ทั้งนี้จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามมติอ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 2 พฤษภาคม 2554

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชีหรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบัญชีทางการเงิน ทางการเงินและการธนาคาร ทางการเงินและการคลัง
 • เป็นผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาคก.) ระดับปริญญาตรีของก.พ. แล้ว

ตําแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 • จํานวน 5 อัตรา
 • อัตราเงินเดือน 10,200 – 11,220 บาท ทั้งนี้จะได้รับเงินเดือนเท่าใดให้เป็นไปตามมติอ.ก.พ. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ครั้งที่ 3/2554 วันที่ 2 พฤษภาคม 2554

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ในสาขาวิชาการบัญชีหรือสาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
 • เป็นผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาคก.) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงของก.พ. แล้ว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

 • วันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 ณ กองการเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตรและทางเว็บไซต์กองการเจ้าหน้าที่กรมส่งเสริมการเกษตร (http://www.person.doae.go.th)

<<<อ่านประกาศรับสมัครเพิ่มเติม>>> เกี่ยวกับการสมัครสอบงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการสถิติปฏิบัติการ,ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ,ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน กรมส่งเสริมการเกษตร SPONSORED LINKS

ข่าวเปิดสอบราชการที่น่าสนใจ

Comments

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


image