กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา สังกัดกรมอุตุนิยมวิทยา จำนวน ๔๐ อัตรา รับสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 1- 22ตุลาคม 2557

SPONSORED LINKS
 

กรมอุตุนิยมวิทยา เปิดรับสมัครสอบบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา สังกัดกรมอุตุนิยมวิทยา จำนวน 40 อัตรา รับสมัครทางไปรษณีย์ ตั้งแต่วันที่ 1- 22ตุลาคม 2557

 

เปิดสอบนักเรียนอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยามีความประสงค์จะรับสมัครสอบแข่งขันบุคคลภายนอกเข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา สังกัดกรมอุตุนิยมวิทยา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รุ่นที่ 26 รอบ 2 จำนวน 40 อัตรา

  • บุคคลทั่วไป จํานวน 39 คน
  • บุคคลที่อยู่ในเขตพื้นที่ทุรกันดาร หรือเสี่ยงภัย จํานวน 1 คน (อยู่ในเขตพื้นที่อําเภอฝาง หรืออําเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่)

 

การเปิดรับสมัครสอบ

  • ผู้ประสงค์สมัครสอบ สามารถดูรายละเอียดได้ที่ ข่าวประชาสัมพันธ์ชั้น 1 อาคาร50 ปีอุตุนิยมวิทยา กรมอุตุนิยมวิทยา กรุงเทพมหานคร ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาค(เชียงใหม่ ขอนแก่นอุบลราชธานีสงขลา และ ภูเก็ต) สถานีอุตุนิยมวิทยาในจังหวัดต่าง ๆ และเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยาที่ www.tmd.go.th (หน้าประกาศข่าวอุตุนิยมวิทยา) พร้อมทั้งสามารถสั่งพิมพ์ใบสมัครและบัตรประจําตัวสอบ ที่ใช้ในการสมัครสอบได้จากเว็บไซต์ดังกล่าว

กําหนดวันและเวลารับสมัครสอบ และวิธีการยื่นใบสมัครทางไปรษณีย์

  • กําหนดวันรับสมัคร ตั้งแต่วันที่1 ตุลาคม 2557 – 22 ตุลาคม 2557

การยื่นใบสมัครสอบ ให้ยื่นใบสมัครสอบทางไปรษณีย์เท่านั้น โดยผู้สมัครสอบ

  • จะต้องกรอกรายละเอียดในใบสมัครสอบให้ครบถ้วนและถูกต้อง พร้อมทั้งลงลายมือชื่อด้วยตนเอง แล้วส่งเอกสารและหลักฐานต่าง ๆ สําหรับการสมัครสอบพร้อมทั้งค่าธรรมเนียมสอบ ไปยัง สถาบันอุตุนิยมวิทยากรมอุตุนิยมวิทยา เลขที่ 4353 ถนนสุขุมวิท แขวงบางนา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260 พร้อมทั้งวงเล็บมุมซองว่า “สมัครสอบแข่งขันเข้าเป็นนักเรียนอุตุนิยมวิทยา” ภายในวันที่22 ตุลาคม 2557
  • ทั้งนี้ กรมอุตุนิยมวิทยา จะถือวันที่ที่ทําการไปรษณีย์ต้นทางประทับตรารับจดหมายของผู้สมัครเป็นสําคัญ ใบสมัคร เอกสาร หลักฐานต่าง ๆ และค่าธรรมเนียมสอบที่ส่งหลังวันที่ 22 ตุลาคม 2557 จะไม่รับสมัคร

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

  • วันที่ 31 ตุลาคม 2557

>>>อ่านประกาศสอบเพิ่มเติม…..<<<SPONSORED LINKS

ข่าวเปิดสอบราชการที่น่าสนใจ

Comments

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


image