กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2557 จำนวน 49 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 13 สิงหาคม 2557

SPONSORED LINKS
 

กองทัพเรือ เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจำปี 2557 จำนวน 49 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ – 13 สิงหาคม 2557

 

ข่าวสอบราชการทหาร 2557  กองทัพเรือ เปิดสอบคัดเลือกบุคคลพลเรือนเพื่อบรรจุเข้ารับราชการในกองทัพเรือ ประจําปี 2557  ระดับปริญญาโท/ตรี/ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี รวมจำนวน 49 อัตรา โดยรายละเอียดในการเปิดรับสมัครมีดังนี้

 

 

การเปิดรับสมัครสอบ

เปิดจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครสอบด้วยตนเอง โดยสามารถสมัครได้ในพื้นที่ ต่อไปนี้
 1. กรมกำลังพลทหารเรือ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร. 0 2475 4671
 2. ร้านค้าสวัสดิการทหารเรือ (อาคารนันทสวัสดิการ ชั้น 2) ฐานทัพเรือกรุงเทพ ถนนอิสรภาพ แขวงบ้านช่างหล่อ เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ โทร. 0 2475 5427
 3. กิจการห้องเย็น ฐานทัพเรือสัตหีบ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โทร. 0 3870 0265
 4. กิจการอาคารรับรอง ฐานทัพเรือสัตหีบ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โทร. 0 3843 8844
 5. ภัณฑุปกรณ์ กร. หมู่บ้านกองเรือยุทธการ ต.สัตหีบ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โทร. 0 3843 7235

วันและเวลาที่เปิดรับสมัครสอบ

ตั้งแต่บัดนี้ – 13 สิงหาคม 2557 ไม่เว้นวันหยุดราชการ

รายละเอียดตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

ระดับปริญญาโท (ชาย/หญิง)
 1. สาขาการสอนภาษาอังกฤษ ……………………………จํานวน 1 อัตรา 
 2. สาขาคณิตศาสตร์ ……………………………………….จํานวน 1 อัตรา
ระดับปริญญาตรี (ชาย/หญิง)
 1. การวัดและประเมินผลการศึกษา…………………………………………………………………จํานวน 1 อัตรา 
 2. วิทยาการคอมพิวเตอร์/วิศวกรรมคอมพิวเตอร์/ เทคโนโลยีสารสนเทศ…………………. จํานวน 1 อัตรา 
 3. วิชาบัญชี/การบัญชี/บัญชีการเงิน/บัญชีบริหาร/การสอบบัญชี/การบัญชีการเงิน/การเงินและการธนาคาร …….จํานวน 4 อัตรา
 4. นิติศาสตร์บัณฑิต และเป็นสมาชิกแห่งเนติบัณฑิตยสภา………………………………….. จํานวน 1 อัตรา
 5. สถิติ/สถิติศาสตร์/ สถิติคณิตศาสตร์/สถิติประยุกต์……………………………………….. จํานวน 1 อัตรา 
 6. ภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ …………………………………………………………..จํานวน 1 อัตรา 
 7. ภาษาอังกฤษ………………………………………………………………………………………. จํานวน 2 อัตรา 
 8.  การวัดผลการศึกษา……………………………………………………………………………… จํานวน 1 อัตรา 
 9. วิศวกรรมเครื่องกล (รับเฉพาะเพศชาย).……………………………………………………… จํานวน 2 อัตรา 
 10. พุทธศาสตรบัณฑิต/ศาสนศาสตรบัณฑิต เปรียญธรรมไม่ต่ํากว่า 3 ประโยค/เปรียญธรรม 9 ประโยค (รับเฉพาะเพศชาย)…..จํานวน 1 อัตรา 
 11. วิทยาศาสตร์ทางทะเล/สมุทรศาสตร์ (รับเฉพาะเพศชาย) …………………………………..จํานวน 1 อัตรา
ระดับประกาศนีบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ชาย/หญิง) และระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าทุกสาขา
 1. ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาการบัญชี(รับเพศชาย/หญิง) …………………. จํานวน 25 อัตรา 
 2. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า ทุกสาขา(รับเฉพาะเพศหญิง) …………………………..จํานวน 6 อัตรา 

การสอบคัดเลือก

 • ภาควิชาการ (รายชื่อเอกสารที่ใช้อ้างอิงในการสอบ ตามผนวก ค) ข้อสอบ แบบอัตนัยและปรนัย สอบในวันเสาร์ที่ 23 สิงหาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนนายเรือ ตําบลปากน้ํา อําเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ ดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ http://www.navy.mi.th/ และเว็บไซต์ http://www.sctr.navy.mi.th/

 

>>>อ่านรายละเอียดประกาศสอบเพิ่มเติมที่นี่…<<<SPONSORED LINKS

Incoming search terms:

 • งานราชการยะลา
 • ตําแหน่งงานว่างยะลา
 • งานราชการยะลา57

ข่าวเปิดสอบราชการที่น่าสนใจ

Comments

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


image