จังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 21-28 ตุลาคม 2556

SPONSORED LINKS
 

ประกาศรับสมัครงานราชการ จังหวัดฉะเชิงเทรา เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  จำนวน 1 ตำแหน่ง ได้แก่ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รายละเอียดในการรับสมัครสอบมีดังนี้

การรับสมัครสอบ

ผู้ที่สนใจ สามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา (อาคาร 1 ชั้น 1) เลขที่ 10 ถนนมหาจักรพรรดิ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

วันเวลาในการรับสมัคร

วันที่ 21 – 28 ตุลาคม  2556 ในวันและเวลาราชการ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

  • ค่าตอบแทน 12,240 บาท

ระยะเวลาการจ้าง ตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2556 ถึงวันที่  30กันยายน 2559 โดยมีเงื่อนไขดังนี้

  • ภายในวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
  • ต้องผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงานเป็นรายปี
  • หรือเหตุอื่นๆ ที่กำาหนดไว้ในสัญญาจ้าง

จังหวัดฉะเชิงเทรา

คุณสมบัติเฉพาะสำาหรับตำแหน่ง

  • วุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางด้าน บัญชีพาณิชการ คอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ การตลาด หรือเทียบเท่าไม่ต่ากว่านี้ ในวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

  • วันที่ 30 ตุลาคม 2556

<<<เว็บไซต์สำนักงานสหกรณ์จังหวัดฉะเชงเทรา>>>

arrow4 อ่านประกาศเพิ่มเติม เกี่ยวกับประกาศรับสมัครงานราชการ จังหวัดฉะเชิงเทรา ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี SPONSORED LINKS

ข่าวเปิดสอบราชการที่น่าสนใจ

Comments

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


image