โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่วันที่ 5 – 9 สิงหาคม 2556

SPONSORED LINKS
 

สมัครงานราชการ 2556 โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี เปิดรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน หน่วยงานโรงพยาบาลมะการักษ์ โดยมีรายละเอียดในการรับสมัครงานราชการ ดังนี้

การเปิดสมัครสอบ

ผู้ที่สนใจ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ โรงพยาบาลมะการักษ์ ตําบลท่ามะกา อําเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 3454 2031 ต่อ 106

วัน เวลาที่เปิดรับสมัครสอบ

ตั้งแต่วันที่ 5 สิงหาคม 2556 ถึงวันที่ 9 สิงหาคม 2556 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

 • ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
 • กลุ่มงาน บริหารทั่วไป
 • หน่วยงาน โรงพยาบาลมะการักษ์
 • อัตราวาง 1 อัตรา
 • สิทธิประโยชน์ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547กระทรวงสาธารณสุข

ระยะเวลาในการจ้าง

 • วันเริ่มทําสัญญาจ้าง ถึง 30 กันยายน 2559

อัตราค่าตอบแทน

 • 15,960 บาท

ลักษณะงานที่จะปฏิบัติปฏิบัติงาน

 • ในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับตน ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทํางานปฏิบัติงานเกี่ยวกับการวิเคราะห์นโยบายและการวางแผน ภายใต้การกํากับ แนะนํา ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติเฉพาะตําแหน่ง

 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา

ประกาศรายชื่อผู้ที่มีสิทธ์สอบ

 • 14 สิงหาคม 2556  ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลมะการักษ์

>>>อ่านประกาศเพิ่มเติม<<<เกี่ยวกับการสมัครสอบพนักงานราชการ โรงพยาบาลมะการักษ์ จังหวัดกาญจนบุรี  ในตำแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน SPONSORED LINKS

Incoming search terms:

 • งานราชการ กาญจนบุรี
 • หางานกาญจนบุรี
 • หางานกาญจนบุรี2556
 • จัดหางานกาญจนบุรี2556
 • จัดหางานกาญจนบุรี 2556
 • งานราชการเดือนสิงหาคม 2556
 • จัดหางานกาญจนบุรี
 • โรงพยาบาลมะการักษ์
 • งานราชการกาญจนบุรี2556
 • รับสมัครแพทย์แผนไทย สิงหาคม 2556

ข่าวเปิดสอบราชการที่น่าสนใจ

Comments

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


image