สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบราชการ 5 ตำแหน่ง จำนวน 83 อัตรา ตั้งแต่ 25 กุมภาพันธ์ – 17 มีนาคม 2557

SPONSORED LINKS
 

สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน 5 ตำแหน่ง ได้แก่ นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี),นักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (กฎหมาย),วิศกรปฏิบัติการ (โยธา),นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ,นักวิชาการโสตทัศนศึกษา รวม  83 อัตรา รายละเอียดในการรับสมัครมีดังนี้

การสมัครสอบ

ผู้ที่สนใจสมัครสอบได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://job.oag.go.th  ตลอด 24 ชั่วโมง

วัน เวลาที่เปิดรับสมัคร 

ตั้งแต่วันที่ 25 กุมภาพันธ์ – 17 มีนาคม 2557 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตำแหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (บัญชี)

 • จำนวน 25 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : จะต้องสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทางบัญชี

สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

ตำหน่งนักวิชาการตรวจเงินแผ่นดินปฏิบัติการ (กฎหมาย)

 • จำนวน 27 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : จะต้องสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทางกฎหมาย

ตำแหน่งวิศกรปฏิบัติการ (โยธา)

 • จำนวน 23 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : จะต้องสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทางวิศวกรรมโยธา

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

 • จำนวน 5 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : จะต้องสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทางสาขาวิชาบริหารธุรกิจ ทางการบริหารงานบุคคล สาขาวิชารัฐศาสตร์ ทางการบริหารรัฐกิจ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ทางการบริหารงานบุคคล

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา

 •  จำนวน 3 อัตรา
 • คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง : จะต้องสำเร็จการศึกษาได้รับปริญญาตรี หรือเทียบเท่าทาง โสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางคอมพิวเตอร์ประยุกต์ ทางคอมพิวเตอร์ประยกต์ – มัลติมิเดีย หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศนืศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ หรือทางสื่อสารมวลชน

*** ผู้มีสิทธิสมัครสอบจะต้องเป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ของ ก.พ. ในระดับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

 • วันที่ 1 เมษายน 2557

>>> อ่านประกาศรับสมัครเพิ่มเติมที่นี่ …

>>> เว็บไซต์สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน SPONSORED LINKS

ข่าวเปิดสอบราชการที่น่าสนใจ

Comments

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


image