สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ 1/2557 ตั้งแต่ 25 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2557

SPONSORED LINKS
 

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2557 จำนวน 41 ตำแหน่ง รวม 158 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 25 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2557

ประกาศสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ครั้งที่ 1/2557 จำนวน 14 ตำแหน่ง รวมจำนวน 158 อัตรา ซึ่งรายละเอียดในการเปิดรับสมัครสอบราชการมีดังนี้

การรับสมัครสอบราชการ

 • เปิดรับสมัครสอบทางอินเตอรฺ์เน็ต ผู้ทีสนใจสมัครสอบสามารถกรอกรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ สำนักงาน ก.ก. http://ksb.bangkok.go.th 

วันเวลาที่เปิดรับสมัครสอบ

ตั้งแต่ 25 เมษายน – 20 พฤษภาคม 2557  ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร

ตําแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน

 • สัตวแพทย์ปฏิบัติงาน อัตราว่างจํานวน 2 อัตรา                                                 
 • เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน อัตราว่างจํานวน 20 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดปฏิบัติงาน อัตราว่างจํานวน 30 อัตรา
 • เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน อัตราว่างจํานวน 10 อัตรา
 • นายช่างโยธาปฏิบัติงาน อัตราว่างจํานวน 10 อัตรา
 • นายช่างสํารวจปฏิบัติงาน อัตราว่างจํานวน 25 อัตรา

ตําแหน่งประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ

 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ อัตราว่างจํานวน 4 อัตรา
 • นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ อัตราว่างจํานวน 15 อัตรา
 • นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ อัตราว่างจํานวน 1 อัตรา
 • นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ อัตราว่างจํานวน 2 อัตรา
 • นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ อัตราว่างจํานวน 1 อัตรา
 • นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ อัตราว่างจํานวน 35 อัตรา
 • นักวิเคราะห์ผังเมืองปฏิบัติการ อัตราว่างจํานวน 2 อัตรา
 • นักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ อัตราว่างจํานวน ๑ อัตรา

***หมายเหตุ สําหรับผู้สมัครสอบแข่งขันฯ ทุกตําแหน่งต้องเข้าสอบทั้งสองภาค คือ ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) ทั้งนี้ ผู้ที่ขาดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ไม่มีสิทธิเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.)

ยกเว้นผู้สมัครสอบเข้ารับราชการในตําแหน่งนักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการ ที่หลักสูตรการสอบแข่งขันกําหนดให้ผู้สมัครสอบต้องสอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ก่อน จึงจะมีสิทธิเข้าสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตําแหน่ง (ภาค ข.) โดยวิธีสอบข้อเขียนและวิธีทดสอบภาคปฏิบัติ

<<<อ่านประกาศรับสมัครสอบที่นี่…>>>

 SPONSORED LINKS

ข่าวเปิดสอบราชการที่น่าสนใจ

Comments

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


image