สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัครสอบราชการ ตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายใน นักทรัพยากรบุคคล ตั้งแต่ 10 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2557

SPONSORED LINKS
 

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการตรวจสอบภายในปฎิบัติการ (ตรี – โท) ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคลปฎิบัติการ (ตรี) รายละเอียดในการรับสมัครดังนี้

การสมัครเปิดรับสมัครสอบ

 • สมัครสอบได้ทางอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ทางเว็บไซต์ http://job.pdmo.mof.go.t 
 • ตั้งแต่ 10 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2557

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (ปริญญาโท) 

 • 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 • เป็นผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ในระดับปริญญาโทของ ก.พ.

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

นักวิชาการตรวจสอบภายในปฏิบัติการ (ปริญญาตรี) 

 • 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบัญชี หรือสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
 • เป็นผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ในระดับปริญญาตรีขึ้นไปของ ก.พ.

นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ (ปริญญาตรี)

 • 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจหรือสาขาวิชารัฐศาสตร์ หรือสาขาวิชาบริหารรัฐกิจ/รัฐประศาสนศาสตร์ สาชาวิชานิติศาสตร์ สาขาวิชาภาษาวรรณคดี
 • เป็นผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นผู้สอบผ่านความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ในระดับปริญญาตรีขึ้นไปของ ก.พ.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

 • 18 มีนาคม 2557

>>> อ่านประกาศรับสมัครสอบที่นี่…SPONSORED LINKS

ข่าวเปิดสอบราชการที่น่าสนใจ

Comments

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


image