สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 35 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 – 30 มิถุนายน 2557

SPONSORED LINKS
 

สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเข้ารับราชการ จำนวน 35 อัตรา รับสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 – 30 มิถุนายน 2557

ข่าวเปิดสอบงานราชการ สำนักงานศาลยุติธรรม เปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรมปฏิบัติงาน จำนวน 35 อัตรา โดยรายละเอียดในการเปิดรับสมัครสอบมีดังนี้

การรับสมัครสอบ

 • ผู้ที่สนใจสมารถสมัครสอบได้ทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์ http://www.ojoc.coj.go.th/exam/ 
 • (สามารถสมัครไดมากกว่า 1 ตำแหน่ง)

วันและเวลาที่เปิดรับสมัครสอบ

 ตั้งแต่วันที่ 9- 30 มิถุนายน 2557 ตอลด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี  จำนวน 5 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรืออนุปริญญาหลักสูตร ๓ ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการบัญชี

สำนักงานศาลยุติธรรม

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ศาลยุติธรรม  จำนวน 30 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
 • ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการบัญชี สาขาวิชาพาณิชยการ สาขาวิชาเลขานุการ สาขาวิชาภาษาต่างประเทศ สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 • สำนักงานศาลยุติธรรมจะประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบ วัน เวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ ทางเว็บไซต์ www.ojoc.coj.go.th หรือ www.ojoc.coj.go.th/exam

 >>>อ่านประกาศรับสมัครสอบเพิ่มเติม…<<<SPONSORED LINKS

Incoming search terms:

 • www ojoc coj go th/exam
 • ประกาศผลสอบศาลยุติธรรม 57
 • ojoc coj go th/exam
 • ประกาศผลสอบศาลยุติธรรม57

ข่าวเปิดสอบราชการที่น่าสนใจ

Comments

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


image