(เปิดสอบ ก.พ. 2557)สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2557 ตั้งแต่ 4 – 24 มีนาคม 2557

SPONSORED LINKS
 

(เปิดสอบ ก.พ. 2557)สำนักงาน ก.พ. เปิดรับสมัครสอบแข่งขันภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2557 

สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เปิดรับสมัครสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ในระดับปวช. ปวท. ปวส. ปริญญาตรี และปริญญาโท หรือคุณวุฒิเทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ. รับรอง ประจำปี 2557

รายละเอียดการเปิดรับสมัครสอบ ก.พ.

คุณสมบัติของผู้สมัครสอบ

  • เป็นผู้สำเร็จการศึกษา หรือเป็นผู้ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ในปีการศึกษา 2557 ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ(ปวช.) ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค(ปวท.) อนุปริญญา ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) ปริญญาตรี ปริญญาโท

กำหนดการเปิดรับสมัครสอบ 

  • รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 4 – 24 มีนาคม 2557
  • ชำระเงิน และเลือกศูนย์สอบ : 4 –  25 มีนาคม 2557

สอบ ก.พ.2557ประกาศรายชื่อผู้สมัครสอบฯ กำหนดวัน เวลา

  • สถานที่สอบ และพิมพ์บัตรประจำตัวสอบ  : 16 พฤษภาคม  2557
  • สอบข้อเขียน : 29 มิถุนายน 2557
  • เฉพาะศูนย์สอบที่สอบครั้งเดียวไม่หมด : 27 กรกฎาคม 2557
ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่าน
  • 26 กันยายน 57

การสมัครสอบ

ทดลองทำข้อสอบ ก.พ. 2557

 SPONSORED LINKS

ข่าวเปิดสอบราชการที่น่าสนใจ

Comments

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


image