องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เปิดรับสมัครสอบราชการเป็นข้าราชการครู ตำแหน่งครูผู้ช่วย รวม 106 อัตรา ตั้งแต่ 22 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2557

SPONSORED LINKS
 

องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ เปิดรับสมัครสอบราชการเป็นข้าราชการครู  ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 20 สาขาวิชาเอก รวม 106 อัตรา ตั้งแต่ 22 กรกฎาคม – 13 สิงหาคม 2557

 

ข่าวเปิดสอบครูผู้ช่วย 2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ประกาศเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครู องค์การบริหารส่วนจังหวัดชัยภูมิ ในตำแหน่งครูผู้ช่วย 20 สาขาวิชาเอก รวมจำนวน 106 อัตรา รายละเอียดในการเปิดรับสมัครสอบมีดังนี้

 

***ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ. 

 

การเปิดรับสมัครสอบ

 • เปิดรับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ที่เว็บไซต์  www.chpao.org หรือ http://chpao.thaijobjob.com 

วันและเวลาที่เปิดรับสมัครสอบ

ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม - 13 สิงหาคม 2557 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

ตำแหน่งครูผู้ช่วยที่เปิดรับสมัครสอบ

 1. สาขาวิชาเอกภาษาไทย…………………………………. จำนวน 24 อัตรา 
 2. สาขาวิชาเอกภาษาอังกฤษ……………………………… จำนวน 13 อัตรา 
 3. สาขาวิชาเอกภาษาจีน…………………………………… จำนวน 2 อัตรา 
 4. สาขาวิชาเอกภาษาญี่ปุ่น………………………………… จำนวน 1 อัตรา 
 5. สาขาวิชาเอกวิทยาศาสตร์ทั่วไป……………………….. จำนวน 6 อัตรา 
 6. สาขาวิชาเอกอุตสาหกรรมศิลป์………………………….จำนวน 2 อัตรา 
 7. สาขาวิชาเอกดนตรีศึกษา…………………………………จำนวน 6 อัตรา 
 8. สาขาวิชาเอกดนตรีไทย………………………………….. จำนวน 1 อัตรา 
 9. สาขาวิชาเอกฟิสิกส์……………………………………….. จำนวน 7 อัตรา 
 10. สาขาวิชาเอกเคมี……………………………………………จำนวน 5 อัตรา 
 11. สาขาวิชาเอกแนะแนว…………………………………….. จำนวน 1 อัตรา 
 12. สาขาวิชาเอกคณิตศาสตร์……………………………….. จำนวน 20 อัตรา 
 13. สาขาวิชาเอกคอมพิวเตอร์……………………………….. จำนวน 3 อัตรา 
 14. สาขาวิชาเอกชีววิทยา……………………………………. จำนวน 3 อัตรา 
 15. สาขาวิชาเอกคหกรรม……………………………………. จำนวน 2 อัตรา 
 16. สาขาวิชาเอกศิลปศึกษา…………………………………. จำนวน 1 อัตรา 
 17. สาขาวิชาเอกสังคมศึกษา……………………………….. จำนวน 4 อัตรา 
 18. สาขาวิชาเอกนาฎศิลป์…………………………………… จำนวน 3 อัตรา 
 19. สาขาวิชาเอกพลศึกษา…………………………………… จำนวน 1 อัตรา 
 20. สาขาวิชาเอกเกษตรกรรม……………………………….. จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

 • มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู ออกให้โดยคุรุสภา ตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 และต้องได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูจากคุรุสภาอยู่ก่อนหรือไม่หลังวันที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้ายคือวันที่ 13 สิงหาคม 2557 และใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูต้องมีอายุใช้ได้จนถึงวันที่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้ง
 • มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นที่ ก.ค.ศ.รับรองและกำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ซึ่งวุฒิดังกล่าวต้องผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติปริญญาตรีแล้วว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาอยู่ก่อน หรือไม่หลังวันที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันวันสุดท้ายคือวันที่ 13 สิงหาคม 2557 ผู้สมัครสอบในกลุ่มวิชาใดจะต้องสำเร็จการศึกษาที่ระบุวิชานั้น เป็นทางกลุ่มวิชาหรือกลุ่มวิชาตามรายละเอียดตำแหน่งคุณวุฒิกลุ่มวิชา หรือทางกลุ่มวิชา หรือกลุ่มวิชาที่สอบแข่งขัน

อัตราเงินเดือนที่จะได้รับ 

 • ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ให้ได้รับอัตราเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วยขั้น 15,050 บาท
 • ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ผู้มีวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 5 ปีได้รับอัตราเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วยขั้น 15,800 บาท
 • ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ผู้มีวุฒิประกาศนียบัตรบัณฑิตที่มีหลักสูตรการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี ได้รับอัตราเงินเดือนอันดับครูผู้ช่วยขั้น 15,800 บาท
 • ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย ผู้มีวุฒิปริญญาตรี หลักสูตร 6 ปี ได้รับอัตราเงินเดือนอันดับ ครูผู้ช่วยขั้น 17,690 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 • วันที่ 22 สิงหาคม 2557

>>>อ่านประกาศรับสมัครเพิ่มเติม…..<<<



SPONSORED LINKS

ข่าวเปิดสอบราชการที่น่าสนใจ

Comments

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


image