เทศบาลตำบลโพนทอง จ.มหาสารคาม เปิดรับสมัครพนักงานเทศบาล ตำแหน่งนิติกรและวิศวกรโยธา ตั้งแต่ 1-21 ตุลาคม 2556

SPONSORED LINKS
 

ประกาศทางเทศบาลตำบลโพนทองจังหวัดมหาสารคาม  เปิดรับสมัครการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นพนักงานเทศบาล จำนวน 2 อัตรา ในตำแหน่งนิติกรและตำแหน่งวิศวกรโยธา ซึ่งรายละเอียดในการสมัครสอบมีดังนี้

การเปิดรับสมัครสอบ

ผู้ที่สนใจสามารถ ยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สํานักงานเทศบาลตําบล โพนทอง อําเภอเชียงยืน จังหวัดมหาสารคาม หรือขอทราบรายละเอียดได้ที่ ที่สํานักงานเทศบาลตําบลโพนทอง หมายเลขโทรศัพท์ 0-4373-1235  และทางเว็บไซต์เทศบาลตําบลโพนทอง www.phonthong.go.th

วันและเวลาในการรับสมัคร

ตั้งแตวันที่ 1 – 21 ตุลาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ 

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

ตําแหน่ง นิติกร จํานวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง

  • ได้รับปริญญาตรี หรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางกฎหมาย หรือทางอื่นที่ ก.ท. กําหนดว่า ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้

เทศบาลตำบลโพนทอง จ.มหาสารคาม

ตําแหน่ง วิศวกรโยธา จํานวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่ง 

  • ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ํากว่านี้ทางวิศวกรรมโยธา วิศวกรรมชลประทาน วิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสํารวจ หรือทางอื่นที่ ก.ท.กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสําหรับตําแหน่งนี้ได้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ( ก.ว. )

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ

  • วันที่ 30 ต.ค. 2556

<<อ่านประกาศเพิ่มเติม>> เกี่ยวกับการสมัครสอบ พนักงานเทศบาล เทศบาลตำบลโพนทองจังหวัดมหาสารคาม  SPONSORED LINKS

Incoming search terms:

  • งานราชการมหาสารคาม
  • หางานราชการมหาสารคาม

ข่าวเปิดสอบราชการที่น่าสนใจ

Comments

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


image