เทศบาลทุ่งผึ้ง จังหวัดลำปาง รับสมัครพนักงานเทศบาล 4 ตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม – 2 สิงหาคม 2556)

SPONSORED LINKS
 

อัพเดทข่าวเปิดสอบท้องถิ่น 2556 !!! ทางเทศบาลทุ่งผึ้ง จังหวัดลำปาง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานเทศบาล ประจำปี 2556 จำนวน 4 ตำแหน่ง ได้แก่ ช่างไฟฟ้า,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานธุรการ,บุคลากร  ผู้ที่สนใจสอบท้องถิ่นดูรายละเอียดได้เลย

การรับสมัครสอบ

ขอสมัครสอบด้วยตนเอง ได้ที่สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง อำภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง สอบถามรายละเอียดได้ที่ สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งผึ้ง โทรศัพท์ 0-5438-0566 ต่อ 15 – 16 หรือทางเว็บไซต์  WWW. TUNGPHEUNG.GO.TH

เปิดสอบท้องถิ่น กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น

วัน เวลาที่เปิดรับสมัคร

ตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม ถึงวันที่ 2 สิงหาคม 2556 (ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 16.30 น. ) เว้นวันหยุดราชการ 

ตำแหน่งที่เปิดรับ

ตำแหน่งที่รับสมัครสอบแข่งขัน จำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้

1.)ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1 จำนวน 1 ตำแหน่ง

 • ช่างไฟฟ้า  จำนวน 1 อัตรา

2.)ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2 จำนวน 2 ตำแหน่ง

 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
 • เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา

3.)ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3จำนวน 1 ตำแหน่ง

 • บุคลากร จำนวน 1 อัตรา

เงินเดือนที่จะได้รับ
1. ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 1

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรที่มีหลักสูตรกำหนดระยะเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปีต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือไม่น้อยกว่า 3 ปีต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมตอนต้นหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 6,050 บาท

2. ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 2

 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 6,800 บาท
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรของส่วนราชการต่างๆที่มีหลักสูตรก าหนดระยะเวลาศึกษาไว้ไม่น้อยกว่า 3 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 7,460 บาท

3.ตำแหน่งสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ 3

 • ปริญญาตรีที่มีหลักสูตรกำหนดเวลาศึกษาไม่น้อยกว่า 4 ปี ต่อจากวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า อัตราเงินเดือน 8,340 บาท

>>>ประกาศรับสมัคร/รายละเอียดอื่นๆ<<<เกี่ยวกับการสมัครสอบงานราชการท้องถิ่น 2556 จำนวน 4 ตำแหน่ง ได้แก่ ช่างไฟฟ้า,เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี,เจ้าพนักงานธุรการ,บุคลากร เทศบาลทุ่งผึ้ง จังหวัดลำปาง

 SPONSORED LINKS

Incoming search terms:

 • งานราชการลำปาง
 • จัดหางานลําปาง 2556
 • หางานลําปาง 2556
 • หางานลําปาง 2557
 • งานราชการลําปาง 2557

ข่าวเปิดสอบราชการที่น่าสนใจ

Comments

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


image