เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก เปิดรับสมัครสอบพนักงานเทศบาล 22 ตำแหน่ง 30 อัตรา ตั้งแต่ 17 มีนาคม – 4 เมษายน 2557

SPONSORED LINKS
 

เทศบาลนครแม่สอด จังหวัดตาก เปิดรับสมัครสอบแขงขันเพื่อบรรจุบุคคลเขารับราชการเป็นพนักงานเทศบาล สังกัดเทศบาลนครแม่สอด จํานวน 22ตําแหนง 30อัตรา ซึ่งรายละเอียดในการรับสมัครมีดังนี้

การสมัครสอบ

 • ผู้สนใจสมัครสอบ ให้ยื่นใบสมัครได้ที่ อาคารสำนักงานเทศบาลตำบลแม่สอด จังหวัดตาก

วัน เวลาที่เปิดรับสมัคร

 ตั้งแต่ 17 มีนาคม – 4 เมษายน 2557

ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร

1. สายงานเริ่มต้นจากระดับ 1

 • ช่างไฟฟ้า  1 อัตรา
 • ช่างเครื่องยนต์ 1 อัตรา

2. สายงานเริ่มต้นจากระดับ 2

 • เจ้าพนักงานธุรการ 6 อัตรา
 • เจ้าพนักงานทะเบียน 2 อัตรา
 • เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 1 อัตรา
 • เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
 • เจ้าพนักงานการคลัง 1 อัตรา
 • เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา
 • เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 2 อัตรา
 • เจ้าพนักงานสวนสาธารณะ 1 อัตรา
 • นายช่างโยธา 1 อัตรา
 • ทันตสาธารณสุข 1 อัตรา

3. สายงานเริ่มต้นจากระดับ 3

 • เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา
 • นักวิชาการจัดเก็บรายได้ 1 อัตรา
 • สถาปนิก 1 อัตรา
 • วิศกรโยธา 1 อัตรา
 • เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ 1 อัตรา
 • บรรณารักษ์ 1 อัตรา
 • นักวิชาการสุขาภิบาล 1 อัตรา
 • นักวิชาการประชาสัมพันธ์ 1 อัตรา
 • นักวิชาการสาธารณสุข 1 อัตรา
 • นักวิชาการพัฒนาชุมชน 1 อัตรา

เทศบาลนครแม่สอด

เงินเดือนที่ได้รับสําหรับตําแหน่งตามคุณวุฒิที่ประกาศรับสมัคร

 • ผู้ที่สอบแข่งขันได้ และได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ 1จะได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อัตราเงินเดือน 6,640 บาท
 • ผู้ที่สอบแข่งขันได้ และได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ 2 จะไดรั้บเงินเดือนตามคุณวุฒิ ดังนี้
  • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) อัตราเงินเดือน 8,800 บาท
  • คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) อัตราเงินเดือน 9,330 บาท
 • ผู้ที่สอบแข่งขันได้ และได้รับการบรรจุแต่งตั้งให้ดํารงตําแหน่งสายงานเริ่มต้นจากระดับ 3  จะได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิปริญญาตรี อัตราเงินเดือน 11,860 บาท

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

 • 18 เมษายน 2557 ณ สํานักงานเทศบาลนครแมสอด และเว็บไซต์ * http://www.nakhonmaesotcity.go.th

>>>อ่านประกาศเพิ่มเติมที่นี่…SPONSORED LINKS

Incoming search terms:

 • หางานแม่สอด
 • สมัครงานโรงพยาบาลนครแม่สอด

ข่าวเปิดสอบราชการที่น่าสนใจ

Comments

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


image