เรียกบรรจุครู กทม. แล้ว !!! เริ่มรายงานตัว 6 -8 พฤษภาคม 2557 นี้

SPONSORED LINKS
 

เรียกบรรจุครู กทม. แล้ว !!! เริ่มรายงานตัว 6 -8 พฤษภาคม 2557 นี้….

 

มีประกาศกำหนดรายงานตัวครูผู้ช่วย กทม.แล้ว ต้องขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่มีรายชื่อด้วยครับ โดยมีประกาศเรียกบรรจุครูผู้ช่วย สังกัด กทม. จำนวน 234 อัตรา รวม 11 กลุ่มวิชา

กำหนดวันรายงานตัวผู้สอบแข่งขันได้ เพื่อมาบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษากรุงเทพมหานคร ณ ห้องประชุมเรือนกล้วยไม้ สำนักการศึกษา

รายงานตัววันที่ 6 พฤษภาคม 2557
เวลา 08.30 น. 
 •  กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์…………..จำนวน 60 อัตรา    ลำดับที่ 62 – 121
 •  กลุ่มวิชาแนะแนว………………..จำนวน 2 อัตรา    ลำดับที่ 4 – 5
 •  กลุ่มวิชาเทคโนโลยีการศึกษา…จำนวน 6 อัตรา   ลำดับที่ 3 – 15
 •  กลุ่มวิชานาฏศิลป์………………..จำนวน 2 อัตรา (หมดบัญชี)
รายงานตัววันที่ 7 พฤษภาคม 2557
เวลา 08.30 น. 
 • กลุ่มวิชาภาษาอังกฤษ……………จำนวน 43 อัตรา (หมดบัญชี)
 • กลุ่มวิชาคอมพิวเตอร์……………..จำนวน 21 อัตรา   ลำดับที่ 18 – 38
 • กลุ่มวิชาคหกรรม…………………..จำนวน 11 อัตรา  ลำดับที่ 11 – 21
รายงานตัววันที่ 8 พฤษภาคม 2557
เวลา 08.30 น.
 • กลุ่มวิชาประถมศึกษา……………..จำนวน 7 อัตรา (หมดบัญชี)
 • กลุ่มวิชาพลศึกษา………………….จำนวน 20 อัตรา   ลำดับที่ 15 – 34
 • กลุ่มวิชาสังคมศึกษา……………….จำนวน 53 อัตรา   ลำดับที่ 40 – 92
หมายเหตุ…..ผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีหลักสูตร 4 ปี ให้นำหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่าจบ…หลักสูตรการศึกษา 5 ปี มายื่นในวันรายงานตัวเข้ารับการบรรจุและแต่งตั้งเพื่อประกอบการจัดทำคำสั่งบรรจุและแต่งตั้งให้ได้รับเงินเดือนตามคุณวุฒิต่อไป
 1. บรรจุวันที่ 16 พฤษภาคม 2557
 2. ในการเรียกรายงานตัว ผู้สอบแข่งขันได้จะต้องมารายงานตัวตามวัน เวลาสถานที่กำหนด การไม่มารายงานตัวตามกำหนด จะถือว่า สละสิทธิ์ การบรรจุเข้ารับราชการกรุงเทพมหานคร

ให้ผู้สอบแข่งขันได้นําหลักฐานและเอกสาร พร้อมรับรองสําเนาทุกฉบับด้วยตนเอง ไปยื่นในวันรายงานตัว อย่างละ 1 ชุด ดังนี้

1. สําเนาใบปริญญาบัตร
2. สําเนาใบระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript)
3. สําเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
4. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน หรือบัตรประจําตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ
5. สําเนาทะเบียนบ้าน
6. สํานาใบสําคัญสมรส (ถ้ามี), สําเนาใบเปลี่ยนชื่อ – สกุล (ถ้ามี)
7. สําเนาหลักฐานทางทหาร (เช่น ส.ด.8, ส.ด.9 ฯ)
8. ใบรับรองแพทย์ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน (ฉบับจริง)
9. กรณีผู้ที่สําเร็จการศึกษาหลักสูตร 5 ปี ให้นําหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาว่าสําเร็จหลักสูตรการศึกษา 5 ปี
10. หนังสือรับรองเงินเดือนครั้งสุดท้าย และหนังสือรับรองความประพฤติ ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ (กรณี
เป็นข้าราชการหน่วยงานอื่น)
11. สําเนา ก.พ. 7 (กรณีเป็นข้าราชการกรงเทพมหานครสามัญหรือข้าราชการหน่วยงานอื่น)

รายละเอียดประกาศ : http://www.bangkokeducation.in.th/cms/download/news/file/923.pdfSPONSORED LINKS

ข่าวเปิดสอบราชการที่น่าสนใจ

Comments

No Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>


image